Voltooid project

Landelijke Proeftuin Slimme Laadpleinen

Slim gebruik maken van de beschikbare energie op laadpleinen

Laadpleinen bieden de mogelijkheid om laadpunten in de openbare ruimte te clusteren, het aantal benodigde netaansluitingen te verminderen en slim de beschikbare capaciteit te verdelen. Juist daarom zijn laadpleinen steeds vaker onderdeel van de mix van laadvoorzieningen voor elektrisch rijden. Meestal zijn het publieke of semi-publieke laadpunten. Laadpleinen zijn er in verschillende verschijningsvormen. De keuze voor een type laadplein is afhankelijk van de situatie.

Om de realisatie van laadpleinen op te schalen, in combinatie met slimme laadconcepten (Smart Charging en Vehicle-to-Grid), is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat budget beschikbaar gesteld voor de Landelijke Proeftuin Slimme Laadpleinen. In het project zijn als onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) op 46 plekken door het hele land (in 19 gemeenten) slimme laadpleinen aangelegd. Op alle pleinen is Smart Charging toegepast, bij een aantal is zelfs ervaring opgedaan met Vehicle to Grid (V2G). ElaadNL onderzocht deze innovaties en zorgde voor kennisdeling in nauwe samenwerking met NKL, Overmorgen en deelnemende gemeenten en bedrijven.

Doelstellingen van de Landelijke Proeftuin Slimme Laadpleinen

De doelstellingen van de Klimaatenveloppe zijn met ElaadNL vertaald in een visie op de uitvoering van het project Slimme Laadpleinen:

 1. Ontwikkeling van Slimme V2G concepten die schaalbaar zijn naar alle laadpleinen
  De toepassing van V2G is nog beperkt tot enkele demonstraties. Via dit project is beoogd de toepassing van V2G-technologie (de hard- en software) en de V2G-concepten (de  daadwerkelijke toepassing) op te schalen, door het ontwikkelen van vijf slimme laadconcepten en ervoor te zorgen dat de opgeleverde laadpleinen zowel Smart Charging Ready als V2G-ready zijn. ElaadNL was verantwoordelijk voor de Laadconcepten.
 2. Doorbraken realiseren door financieren onrendabele top
  De middelen van de Klimaatenveloppe worden ingezet om twee doorbraken te realiseren: enerzijds een schaalsprong maken in het aantal laadpleinen, anderzijds het bevorderen van het daadwerkelijk implementeren en toepassen van Smart Charging en V2G concepten.
 3. Maximaliseren van leerervaringen met laadpleinen en opgedane kennis delen
  Dit project bood de mogelijkheid om op grote schaal ervaringen op te doen met de realisatie van laadpleinen. Om maximaal van die ervaring gebruik te maken is ingezet op datadeling en het documenteren en verspreiden van praktijkervaringen en beleidsafwegingen.

In maart 2022 deden we in dit kader een uitgebreide test op het laadplein in Zeist.

Achtergrond

Het doel van de in de Klimaatenveloppe 2019 gereserveerde middelen voor Smart Charging is om bij te dragen aan het verbeteren van de laadinfrastructuur met de volgende specifieke doelen:

 • Opschalen van en ervaring opdoen door marktpartijen en gemeenten richting zelfstandige uitrol van slimme laadpleinen, door het financieren van de onrendabele top.
 • In de praktijk toepassen en testen van slimme laadconcepten en V2G, door voor de ontwikkeling, testen en toepassing van deze concepten gebruik te maken van de nieuwe laadpleinen die worden gerealiseerd.

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit project?

Bekijk de gezamenlijke projectpagina op de site van NKL.

Looptijd van het project

Het traject is gestart in 2019. De laadconcepten zijn ontwikkeld in 2020 en met het realiseren van de verschillende laadpleinen in 2020 en 2021 worden ook de laadconcepten geïmplementeerd en getest. Het project is afgerond in 2022.

Downloads