Privacyverklaring

Privacyverklaring

versie september 2021

Dit is de privacyverklaring van Stichting ElaadNL. Deze privacyverklaring beschrijft de mogelijke verwerking van de persoonsgegevens door Stichting ElaadNL. Tevens is Stichting ElaadNL verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onderstaand wordt ook verwezen naar artikelen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder “AVG’ genoemd)

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke (artikel 13 lid 1 sub a AVG):

 • Naam: Stichting ElaadNL
 • Adres: Westervoortsedijk 73, gebouw KB, 6827 AV Arnhem
 • KVK-nummer: 61211516
 • Telefoonnummer: + 31 26 312 02 23
 • E-mail: info@elaad.nl
 • Website: elaad.nl

Contactgegevens interne verantwoordelijke (artikel 13 lid 1 sub a AVG)

Verwerking persoonsgegevens (artikel 13 lid 1 sub c AVG)

Stichting ElaadNL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een vermelding in correspondentie of via telefonisch contact
 • Cv en motivatie brief

De hierboven genoemde persoonsgegevens zijn uitdrukkelijk beschikbaar gesteld door de bezoekers zelf aan Stichting ElaadNL via verschillende formulieren die op de website van Stichting ElaadNL staan vermeld ter mogelijke invulling.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@elaad.nl dan verwijderen wij deze informatie per omgaande.

Doeleinden verwerking

Stichting ElaadNL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren: eigen gebruik
 • Indien u heeft besloten mee te doen aan een webinar en om die reden uw gegevens heeft verstrekt: eigen gebruik
 • indien u bij de uitnodiging van het webinar heeft aangegeven dat Stichting ElaadNL uw gegevens mag delen met andere organiserende partijen van het webinar: delen met die partijen.

Stichting ElaadNL analyseert het gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en/of diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Genoemde analyse is echter nimmer op persoonlijk niveau.

Stichting ElaadNL verwerkt de verkregen persoonsgegevens voor de bestemde doeleinden en niet voor andere doeleinden. Indien Stichting ElaadNL de persoonsgegevens voor andere doeleinden wilt verwerken zal zij eerst contact opnemen met u als  desbetreffende betrokkene en zal u de kans worden geboden om bezwaar te maken voor verdere verwerking.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting ElaadNL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u als persoon. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een menselijke handeling tussen zit.

Rechtsgronden verwerking

Iedere verwerking berust op een rechtsgrond. In dit geval heeft Stichting ElaadNL toestemming verkregen van u voor de doeleinden zoals beschreven op het formulier of de webpagina dat u naar keuze hebt ingevuld. 

Ontvangers van de persoonsgegevens (artikel 13 lid 1 sub d AVG)

Stichting ElaadNL verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ter waarborging van uw privacy sluit Stichting ElaadNL verwerkersovereenkomsten met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht. Zo zorgt Stichting ElaadNL voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting ElaadNL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Doorgifte persoonsgegevens naar land buiten de Europese Unie

Stichting ElaadNL verwerkt of verstrekt geen persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie.

Indien Stichting ElaadNL in opdracht, persoonsgegevens laat verwerken, sluit zij eerst een verwerkersovereenkomst met de betreffende bedrijf. Deze verwerkersovereenkomst zorgt voor een passend  niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. Stichting ElaadNL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijnen

Stichting ElaadNL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens na uw voorafgaande toestemming:

– Voor- en achternaam: onbeperkt/ tot wederopzegging.

– Adresgegevens: onbeperkt/ tot wederopzegging.

– Telefoonnummer: onbeperkt/ tot wederopzegging.

– E-mailadres: onbeperkt/ tot wederopzegging.

– Sollicitatiegegevens: maximaal 4 (vier) weken na einde sollicitatie, tenzij bij een open sollicitatie waarbij sollicitant is gevraagd de gegevens te mogen bewaren tot zich wellicht een geschikte vacature voordoet.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting ElaadNL gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting ElaadNL gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een algemene toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Zie hiertoe https://www.elaad.nl/cookies/

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: niet relevant aangezien de informatie die wij vergaren geen persoonsgegevens bevatten

Rechten van betrokkenen  (artikel 13 lid 2 AVG)

Dit zijn uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze rechten hebben betrekking op de persoonsgegevens.

 • Recht van inzage van de betrokkene, artikel 15 AVG
 • Recht op rectificatie, artikel 16 AVG
 • Recht op gegevenswissing, artikel 17 AVG
 • Recht op beperking van de verwerking, 18 AVG
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens, artikel 20 AVG
 • Recht van bezwaar, artikel 21 AVG

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting ElaadNL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@elaad.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, althans binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting ElaadNL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen over ons gebruik bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen daarbij maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn en of er een aanwijzing is van misbruik, neem dan contact op via ester.vermetten@elaad.nl

Waar kunt u met klachten terecht?

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Stichting ElaadNL omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. De toezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt de benodigde gegevens vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contact en vragen

 • Indien u meer wilt weten over uw rechten en de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de interne verantwoordelijke:
  Ester Vermetten ester.vermetten@elaad.nl
  Tel.nummer + 31 26 312 02 23

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. ElaadNL  is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuistheden in dit schrijven.