12 februari 2024

Versnelling groei elektrische auto’s na 2030 verwacht

Update Elaad Outlook Personenauto’s

Data-onderzoekers van ElaadNL hebben een update gemaakt van de Elaad Outlook Personenauto’s uit 2021. De onderzoekers verwachten tot aan 2030 beperkte groei van het aantal elektrische auto’s. Het aandeel elektrische auto’s groeit echter na 2030 flink door, zelfs nog iets sneller dan eerder gedacht. Naast de nieuwste prognoses (tot 2050) voor de groei van elektrische auto’s is er ook aandacht voor de verwachte benodigde laadinfrastructuur en stroomvraag in Nederland. Het onderzoeksrapport wordt ondersteund door een interactief dashboard waarmee iedereen op CBS-buurtniveau de resultaten kan bekijken en ook downloaden. De nieuwste Elaad Outlook vormt de basis voor het beleid van netbeheerders, gemeenten en provincies in het kader van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

In de nieuwste Elaad Outlook hebben de onderzoekers de prognoses voor elektrische personenauto’s en de benodigde laadinfrastructuur geactualiseerd. Ze hebben hiervoor de meest recente markontwikkelingen en beschikbare datasets rondom elektrische auto’s geanalyseerd. Op basis daarvan hebben ze de groei- en spreidingscenario’s voor elektrische auto’s en laadinfrastructuur bijgewerkt.

Belangrijkste conclusies

  1. Tot aan 2030 beperkte groei vanwege afnemende stimuleringsmaatregelen en de tot op heden beperkte beschikbaarheid van betaalbare modellen elektrische auto’s.
  2. Het aantal elektrische auto’s groeit echter na 2030 flink door. Europese regels, de komst van ‘betaalbare’ modellen en dalende batterijpakketprijzen zorgen daarvoor.
  3. De groei is vervolgens na 2030 nog groter dan in de vorige Outlook onder andere door de nieuwe bevolkingsgroeicijfers.
  4. Het totale Nederlandse wagenpark van personenauto’s zal elektrificeren wat leidt tot 10 miljoen batterij-elektrische personenauto’s in 2044. Naar verwachting zijn er dan ongeveer 4,3 miljoen laadpunten nodig.
  5. Daarmee hebben elektrische personenauto’s nog meer impact op het energiesysteem. Het inzichtelijk maken van deze opgave is cruciaal, daarvoor is het nu voor iedereen mogelijk om de impact ervan op gemeente en zelfs buurtniveau in te zien via het interactieve dashboard.
  6. Het belang van en toepassen van ‘netbewust laden’ in het kader van toenemende netcongestie wordt daarmee ook groter. Reden voor de onderzoekers van ElaadNL om een laadprofielengenerator te ontwikkelen waarmee de impact van netbewust laden voor iedereen inzichtelijk wordt gemaakt.

 

Snellere groei van het aantal elektrische auto’s na 2030

De onderzoekers van ElaadNL verwachten ten opzichte van de eerdere prognoses (Outlook 2021) een snellere groei van het aantal elektrische auto’s. Het afbouwen van de stimuleringsmaatregelen en onduidelijkheid rondom het nieuwe beleid in Nederland lijken de groei van elektrische auto’s op korte termijn af te remmen. Europese regels zorgen echter ervoor dat we overduidelijk afkoersen op Zero Emissie-mobiliteit waarin elektrische auto’s dominant zijn. Autofabrikanten komen tussen 2024 en 2027 met ‘betaalbare’ modellen. Daarnaast maakt de daling van de batterijpakketprijzen elektrische auto’s in 2030 kostencompetitief met brandstofmodellen. En waar waterstof in de vorige Outlook nog een rol speelde in het lage scenario, verwachten de onderzoekers nu dat waterstof voor personenauto’s geen rol van betekenis gaat spelen. De markt voor batterij-elektrische auto’s zal daardoor naar verwachting op middellange termijn sneller groeien dan geprognosticeerd in de Outlook Personenauto’s 2021.

Drie groeiscenario’s

De elektrificatie van het wagenpark hebben de onderzoekers gekwantificeerd in drie scenario’s: laag, midden, hoog. Op basis van verschillende uitgangspunten verschilt voor elk scenario wanneer de instroom van nieuwverkopen en import in het wagenpark personenauto’s 100% elektrisch is en wanneer het volledige wagenpark geëlektrificeerd is. Van volledig elektrische instroom in 2027 (hoog tot 2035 (laag). En voor een volledig elektrisch wagenpark verschilt het jaartal van 2041 (hoog) tot 2049 (laag).

Groei op buurtniveau

Nieuw in deze Outlook zijn het interactieve dashboard waarop alle prognoses op CBS-buurtniveau inzichtelijk zijn en de laadprofielengenerator waarmee laadprofielen gegenereerd kunnen worden om de netimpact van laadpunten te bepalen.

De adoptie van elektrische auto’s gaat niet overal even snel. In het spreidingsmodel hebben de onderzoekers bepaald waar elektrische auto’s hun standplaats hebben en zullen laden. Daarvoor verdeelden ze het geprognosticeerde aantal elektrische auto’s en laadpunten op landelijk niveau over meer dan 14.000 CBS-buurten in Nederland. Deze verdeling is mede gebaseerd op specifieke buurtkenmerken en de huidige spreiding van nieuwe personenauto’s over de CBS-buurten.

Laadprofielen en impact op het stroomnet

Om de laadvraag op het stroomnet, oftewel de netimpact, van elektrische auto’s te kwantificeren zijn, naast het verwachte aantal auto’s per laadlocatie en het verwachte aantal laadpunten per type, ook laadprofielen nodig. Het laadprofiel geeft aan wat de elektriciteits- en vermogensvraag per specifiek tijdsinterval is, gedurende een jaar. De onderzoekers hebben daarom laadprofielen opgesteld aan de hand van miljoenen laadsessies en prognoses van het toekomstige mobiliteits- en laadgedrag. Door de prognoses en laadprofielen te combineren kan de netimpact van elektrische auto’s op nationaal en lokaal niveau over de tijd heen in kaart gebracht worden.

Stroomnet ontlasten met netbewust laden

Het regulier laden van auto’s, oftewel direct volladen bij aankomst op de locatie, zorgt voor extra hoge pieken op het elektriciteitsnet. Uit simulaties van ElaadNL blijkt dat bij regulier thuisladen er gemiddeld per elektrische auto ongeveer 1 tot 2,5 kilo Watt (kW) extra belasting ontstaat tijdens de piekuren. Netbewust laden, een vorm van slim laden, zorgt ervoor dat het laden van elektrische auto’s voornamelijk buiten de piekuren op het net plaatsvindt. De pieken die bijvoorbeeld tussen 17:00 – 23:00 ontstaan bij het regulier thuisladen van elektrische auto’s, worden dan significant gereduceerd. Hierbij is gerekend met een gegarandeerde basiscapaciteit van 4 kW die na 23:00 uur trapsgewijs wordt opgebouwd tot 11 kW. Er wordt inmiddels ook gesproken over een basiscapaciteit van bijvoorbeeld 0 kW bij netbewust laden in de piekuren en tegelijkertijd het opladen van elektrische auto’s met hogere vermogens buiten de piekuren op het net.

In deze analyse zijn de effecten van pooling en additionele capaciteit niet doorgerekend.

 

Bekijk de interactieve Outlook

Op deze interactieve webpagina geeft ElaadNL inzicht in prognoses voor de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland tot en met 2050. De prognoses zijn opgebouwd aan de hand van groeiscenario’s, geografische spreiding en laadprofielen. Meer informatie over de aannames en analyses achter de prognoses vindt u in de rapporten van de ElaadNL Outlooks.

Interactieve Outlook ElaadNL