6 januari 2022

Schaarste op het stroomnet voor grote afnemers zoals snelladers in kaart gebracht

De bestaande, landelijke capaciteitskaart van de netbeheerders in ons land, is uitgebreid. Een extra laag op de kaart geeft inzicht in de (afname)schaarste op sommige locaties voor grote afnemers. De informatie betreft alleen grootverbruikers en geldt niet voor consumenten-aansluitingen. Bedrijven en organisaties hebben hiermee bij locatiekeuzes inzicht in de aandachtsgebieden voor de beschikbare (te contracteren) capaciteit voor afname. Voor het laden van elektrische voertuigen is dit vooral van belang voor laden met hoge vermogens, bijvoorbeeld voor logistiek.

Het elektriciteitsnet wordt krap, met name door de enorm gestegen transportcapaciteit die nodig is voor de terug levering aan het net van alle opwek van energie uit zon en wind. Ook marktontwikkelingen vragen steeds meer capaciteit, met name elektrificatie van bedrijfsprocessen en vervoer. Door de aanleg van extra kabels en transformatorstations is de capaciteit al sterk uitgebreid. Dat gaat echter niet snel genoeg; zonneparken bijvoorbeeld, liggen sneller dan de netbeheerders kunnen bouwen. Ook kost het door vergunningenprocedures jaren voordat de aanleg van grote stations of kabeltracés kan starten. De komende jaren staan miljardeninvesteringen gepland om het net uiteindelijk grofweg te verdubbelen. Ondertussen doen de netbeheerders een dringend beroep op het toekomstig kabinet om de doorlooptijden voor vergunningen te versnellen en duidelijke keuzes te maken bij de vraag welke partijen voorrang moeten krijgen en op welke locaties. De regels bepalen nu nog dat wie het eerst komt, het eerst maalt. Zie ook de brief van de netbeheerders aan de formateurs hierover. https://www.netbeheernederland.nl/nieuws/brief-aan-formateurs-schaarste-elektriciteitsnet-vraagt-om-onconventionele-maatregelen–1485

Twee knoppen

Voor producenten van energie- zoals zon- en windparken –  was er al een capaciteitskaart beschikbaar om inzicht te bieden in de ruimte op het net om  grote hoeveelheden (duurzame) elektriciteit in te voeden op het net. Met de extra data-laag wordt nu ook de beschikbare transpartcapaciteit voor afname zichtbaar voor grootverbruikers. De kaartgebruiker kan kiezen tussen de knoppen ‘invoeding’ en ‘afname’. Kleuren geven aan in hoeverre er nog ruimte is voor het afnemen van transportcapaciteit. De ACM verifieert of de netbeheerders op de juiste gronden transportverzoeken in de aangegeven gebieden kunnen afwijzen.

Overigens betekent dit niet dat er in gebieden zonder kleur altijd een garantie is op directe beschikbaarheid; voor grote gebruikers zijn vaak speciale maatregelen nodig. Ook kan het zijn dat er inmiddels meer afnamecapaciteit  in hetzelfde deel van het net aangevraagd is. De informatie op de nu gepubliceerde kaart geldt als een indicatie. Bij concrete plannen is het altijd verstandiger om eerst contact op te nemen met de betreffende netbeheerder.

De kaart geeft de situatie aan op het hoogspannings- en middenspanningsnet voor partijen die een zware netaansluiting nodig hebben (3 x 80Ampere of groter). De kaart geldt dus nadrukkelijk niet voor consumenten met een huisaansluiting op wijkniveau (het laagspanningsnet).

Belang voor aanleg laadinfrastructuur elektrisch vervoer

Voor het aanleggen van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer is de kaart met name van belang voor partijen die zich bezig houden met de uitrol van (ultra-) snelladers voor personenvervoer, logistiek maar ook voor de aanleg van grote laadpleinen met reguliere laders. De kaart geeft de huidige situatie weer. De verwachte snelle groei van EV en benodigde laadinfra kan er toe leiden dat het aantal congestie gebieden mogelijk snel zal toenemen.

Om tijdig in te kunnen spelen op de ontwikkelingen en vertragingen zoveel mogelijk te voorkomen is het van groot belang dat we met behulp van prognoses zicht houden op de verwachte groei van EV en laadinfra en de uitrol van laadinfra planmatig organiseren. Samen met maatregelen zoals grootschalige inzet van smart charging voorkomen we zo dat het congestiegebied te groot wordt en werken we aan oplossingen om congestie in bepaalde gebieden weer weg te nemen. Hier wordt door diverse partijen hard aan gewerkt in het kader van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

Meer info