25 juni 2024

Rapport PWC: zeven barrières voor optimale inzet slim laden en V2G

Op woensdag 12 juni is op de Nederlandse ambassade in Berlijn het eerste exemplaar aangeboden van het nieuwe PWC rapport “Unlocking EV smart charging to reduce grid congestion – lessons from the Netherlands”. In het rapport brengt PWC zeven barrières in kaart en komt met aanbevelingen om slim laden en terug laden (V2G) optimaal te benutten om netcongestie te verminderen. Als alle elektrische voertuigen in Nederland ook kunnen terugladen kan volgens PWC tussen 2025-2030 rond €1,5 miljard aan netinvesteringen bespaard worden. Het rapport is opgesteld in opdracht van ElaadNL.

Op 12 juni werd door de Nederlandse ambassade in Berlijn, tijdens het door ElaadNL en Agora Verkehrswende georganiseerde Nederlands-Duitse netwerkevenement over bidirectioneel laden, het eerste exemplaar uitgereikt aan het Duitse Ministerie van Economische Zaken en Klimaatactie (BMWK)

Download het PWC-rapport

Het aantal elektrische voertuigen is in tien jaar tijd snel toegenomen en zal de komende jaren nog flink stijgen. Dit biedt uitdagingen – maar ook kansen – voor het (volle) elektriciteitsnet. Elektrische voertuigen kunnen het stroomnet ontlasten door slim laden, waarbij laden vooral buiten de pieken op het net plaatsvindt. Elektrische voertuigen kunnen ook worden ingezet voor opslag van energie door middel van bidirectional charging (ook wel vehicle-to-grid of V2G) waarbij de batterijen fungeren als tijdelijke opslag van stroom die wordt teruggeleverd aan het net als er vraag is bijvoorbeeld tijdens de avondpiek. Op deze manier kunnen slim laden en V2G-inzet naast het ontlasten van het stroomnet en verminderen van netcongestie, ook bijdragen aan meer inzet van lokaal opgewekte duurzame stroom en lagere laadkosten voor de gebruiker: opladen als de stroomprijzen laag zijn door een groot aanbod van duurzame stroom en ontladen als de prijzen hoog zijn door grote stroomvraag.

Eerder onderzoek laat zien dat Nederlandse EV-rijders hier enthousiast over zijn en PwC heeft nu becijferd dat als alle elektrische voertuigen in Nederland ook kunnen terugladen aan het net, tussen 2025-2030 rond €1,5 miljard aan netinvesteringen kunnen worden vermeden. De EV-rijder kan hiermee extra inkomsten genereren van 7-13% van zijn totale laadkosten.

Zeven barrières

Om de kansen van slim laden en V2G optimaal te benutten, zullen resterende barrières moeten worden weggenomen. PwC/Strategy& heeft in totaal zeven barrières geïndentificeerd. De zeven barrières zijn onder te verdelen in twee categorien: (i) het creëren van de juiste stimulansen voor de gebruiker en (ii) het doorvoeren van infrastructurele aanpassingen.Om deze barrieres weg te nemen, is de komende jaren actie en samenwerking vereist van netbeheerders, overheden en toezichthouders. Het gaat om:

  1. De ACM kan onderzoeken hoe gedifferentieerde nettarieven de juiste stimulans kunnen bieden voor slim laden en V2G-terugladen.
  2. De ACM, Tweede Kamer en de Ministeries van I&W, EZK en Financiën kunnen samen kijken naar aanpassing van de energiebelasting zodat slim laden en V2G-terugladen wordt gestimuleerd en naar regelingen die investeringen van netbeheerders in de benodigde netinfrastructuur stimuleren.
  3. EU-werkgroepen met vertegenwoordigers van regelgevende instanties zoals ACER, worden geadviseerd om heldere normen voor slim laden te implementeren. Zij kunnen samenwerken met en profiteren van de ervaring en expertise van Nederlandse laadinfrastructuurpartijen, zoals ElaadNL, laadinfrabedrijven en onderzoeksinstellingen om een robuuste communicatiestandaard te implementeren.
  4. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de RDW, ACER en EU-werkgroepen stappen ondernemen om interoperabiliteitsproblemen aan te pakken. Zij kunnen zich ervoor inzetten dat alle laadpunten en elektrische voertuigen voldoen aan ISO-standaard 15118-20 door duidelijke richtlijnen op te nemen in bestaande regelgeving en/of door een passende governancestructuur op te zetten. Zo kan een industrie-standaard worden gecreeërd en wordt voorkomen dat slimme inzet van elektrische voertuigen onbenut blijft, bijvoorbeeld doordat deze in een ‘slaapstand’ terechtkomen.
  5. ElaadNL en Netbeheer Nederland werken al samen met autofabrikanten om de ontwikkeling van V2G-compatibele voertuigen te bevorderen en de interoperabiliteit tussen systemen te verbeteren. Daar zullen zij verder op moeten inzetten.
  6. Daarnaast zal ElaadNL moeten blijven investeren in onderzoek om V2G-laden te optimaliseren. Door innovatie te stimuleren en het publiek en de industrie te informeren over de voordelen van V2G-laden, kan het draagvlak voor elektrische voertuigen en net-ondersteunende technologieën worden bevorderd.
  7. Ten slotte zullen de netbeheerders en de ACM moeten zorgen dat wordt geïnvesteerd in de benodigde infrastructuur voor moderne netcommunicatie.

Baerte de Brey

Chief International Officer ElaadNL

Het rapport van PwC/Strategy& maakt duidelijk dat als sectoren en landen samenwerken aan de ontwikkeling van slim- en bi-directioneelladen, we snel en simpel de weg kunnen vrijmaken voor een soepele implementatie van V2G. Met een nieuwe Europese commissie in aantocht hebben we daar nu momentum voor.

Daarbij wordt in het rapport tevens een koppeling gemaakt met regelgeving en kansen in andere EU-landen. De conclusies van het rapport zijn ook buiten Nederland relevant en toepasselijk. Ze kunnen in Brussel en daarbuiten een belangrijke raadgever zijn bij het opstellen van komend beleid. Laten we onze krachten bundelen om een duurzame toekomst te creëren waarin elektrische voertuigen een centrale rol spelen in het verminderen van netcongestie en het bevorderen van duurzame en leveringszekere energie!