23 januari 2023

Onderzoek naar laadprofielen geeft inzicht in belasting stroomnet door laden elektrische auto’s en effect van slim laden

Data-onderzoekers van ElaadNL hebben laadprofielen opgesteld die inzicht geven op welke wijze het stroomnet belast wordt door het laden van elektrische auto’s in 2030. Ze hebben ook gekeken hoe de belasting verandert door het toepassen van slim laden. Slim laden zorgt voor een potentiële piekreductie van ten minste 44% bij thuisladen en 28% bij publiek laden. De opgestelde laadprofielen zijn gepubliceerd in de nieuwste ElaadNL Outlook.

Het groeiende aantal elektrische personenauto’s zorgt zonder het toepassen van slim laden voor steeds meer druk op het stroomnet. Naast inzicht in de groeiscenario’s van de aantallen elektrische auto’s, is het van belang het verwachte laadgedrag (de laadprofielen) van elektrische voertuigen goed in kaart te brengen. Zo ontstaat inzicht in de verwachte effecten van de groei van het aantal elektrische auto’s op de stroomvraag met en zonder het toepassen van slim laden.

Op basis van de data die op dit moment beschikbaar is, hebben de analisten van ElaadNL per type laadlocatie een regulier laadprofiel vastgesteld. Netbeheerders gebruiken deze profielen voor netimpact berekeningen van elektrische auto’s. In de profielen is een duidelijke ochtendpiek zichtbaar bij laadpunten op de parkeerplaatsen bij kantoor of werklocaties, terwijl er bij publieke laadpunten zowel een ochtend- als avondpiek te zien is. Bij thuisladen is de elektriciteitsvraag vooral in de avonduren dominant. De piek voor snelladers ligt tussen 11:00 – 17:00 uur. De laadprofielen zijn per locatie visueel samengevat voor een groep van 100 EV’s via drie indicatoren voor het vermogen: het gemiddelde, het 95e percentiel, en de piek.

 

 

Slim laden heeft grote impact

Netbewust laden kan ervoor zorgen dat de pieken van het laden significant worden gereduceerd. Netbewust laden is een vorm van slim laden waarbij het laadvermogen wordt aangepast. De toepassing van netbewust laden via een trapsgewijs, statisch laadprofiel laat in de avond een potentiële piekreductie van 44% zien bij thuisladen en van 28% bij publiek laden. Samen zijn deze typen laadpunten naar verwachting goed voor 75% van de totale elektriciteitsvraag voor elektrische auto’s in 2030. De laadvraag wordt door netbewust laden verschoven naar de daluren. Het reduceren van de avondpiek is ook in de praktijk al mogelijk, zo blijkt uit de resultaten voor thuisladen van Smart Charging dienst van Jedlix en voor publiek laden in het Amsterdamse project FlexPower 3. De ervaringen in de praktijk zijn in lijn met de laadprofielen uit het data-onderzoek.

Volgens de onderzoekers is er nog meer reductie mogelijk wanneer niet alleen uitgegaan wordt van statische laadprofielen, maar wanneer er gebruik gemaakt kan worden van een dynamisch laadprofiel. In dat geval wordt gekeken naar de actuele belasting op het net en het optimaal gebruiken van vrije netcapaciteit.

Download de ElaadNL Outlook

Open dashboard

De resultaten in de Outlook gaan uit van gemiddelde laadprofielen en laten zien dat er veel ruimte is om de stroomvraag voor elektrische auto’s te spreiden wanneer er beter gebruik wordt gemaakt van flexibiliteit van EV’s en dus meer laden in de daluren. De profielen uit deze Outlook zijn beschikbaar via een open en interactief dashboard op het dataplatform van ElaadNL.

Om de lokale effecten van elektrische auto’s voor een kleinere populatie te bepalen, zijn er individuele laadprofielen nodig. ElaadNL breidt daarom medio 2023 het dashboard uit met individuele laadprofielen. Gebruikers kunnen dan zelf een set van individuele laadprofielen genereren. Op die manier kan het energienetwerk van de toekomst ook rekening houden met locatie of doelgroep specifiek laadgedrag.  Deze simulatietool kan bijvoorbeeld door vlooteigenaren gebruikt worden om inzicht te krijgen in de dagelijkse elektriciteitsvraag van EV’s.

 

Over ElaadNL en de NAL

Kennis- en innovatiecentrum ElaadNL onderzoekt en test de mogelijkheden voor Smart Charging: elektrische voertuigen slim en duurzaam opladen. ElaadNL is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse Netbeheerders. ElaadNL is betrokken bij de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Via de NAL krijgen aangewezen regio’s in Nederland de opgave de vraag naar laadpunten in beeld te brengen. In dat kader gaat er vanuit de NAL aandacht uit naar de elektrificatie van voertuigen en de laadmogelijkheden daarvoor. Het is de ambitie van de partijen die samen werken in de NAL (overheden, bedrijfsleven, netbeheerders) om ervoor te zorgen dat iedereen overal gemakkelijk en slim kan laden.

Meer lezen?

Het volledige rapport is te downloaden via de website van ElaadNL. Het dashboard is ook beschikbaar via het dataplatforum van ElaadNL:

Over de totstandkoming van deze Outlook heeft het team marktontwikkeling een presentatie gegeven tijdens een ElaadNL Webtalk op 15 december.

Zie ook “Proef in Amsterdam succesvol: Meer elektrische auto’s opladen op druk elektriciteitsnet”