24 juli 2015

Onderzoek: laadpalen EVnetNL verschillend gebruikt

De publieke laadpalen van EVnetNL blijken heel verschillend gebruikt te worden. De palen die op strategische plekken in de gemeente gezet zijn, worden meer overdag gebruikt en kennen gemiddeld meer verschillende bezoekende auto’s dan de palen die op verzoek van e-rijders in de buurt van huis gezet zijn. Zo lijkt uit de analyse van de data van laadtransacties. 

Stichting e-laad (voorganger van EVnetNL) plaatste tot 2014 bijna 3.000 publieke laadpunten in heel Nederland. Dat gebeurde op twee manieren. Ten eerste door in overleg met de betreffende gemeente een aantal strategische plekken uit te zoeken in die gemeente. Ten tweede door op verzoek van iemand die elektrisch ging rijden een laadpunt in de buurt van huis te plaatsen. In het begin werden vooral laadpunten in de eerste categorie (strategisch) geplaatst maar na verloop van tijd (2012) nam het percentage laadpalen op verzoek van e-rijders sterk toe en werden zelfs alleen nog e-rijder palen geplaatst. Kunnen we op basis van data iets zeggen over de verschillen en overeenkomsten in gebruik tussen deze twee groepen? Met deze vraag ging onderzoeker Jop Spoelstra aan de slag. Hierbij een korte weergave van zijn belangrijkste bevindingen. Lees het hele onderzoek (PDF).

 Uit de analyse van data van 788.336 laadtransacties is gebleken dat het gebruik van de twee groepen laadpalen zowel sterke overeenkomsten als verschillen vertonen. Met betrekking tot het gebruik valt op dat het aantal transacties per week van begin 2012 tot begin 2014 vrijwel gelijk is tussen de twee categorieën. In 2014, na de sterke toename in EV-verkopen, stijgt het aantal transacties per week op strategische palen flink ten opzichte van e-rijder laadpalen. Dit verschil zet zich echter nauwelijks door in het aantal geladen kWh’s op deze laadpalen. Dit blijkt ook uit een analyse van gemiddelde energieoverdrachten per transactie op de twee soorten laadpalen. Transacties op strategische laadpalen blijven gemiddeld structureel achter op transacties bij e-rijderlaadpalen. Dit verschil is gerelateerd aan het verschil in connectietijden: de gemiddelde connectietijd per transactie is bij strategische laadpalen structureel korter dan bij e-rijder laadpalen. Kortom, in de loop van de tijd zijn de verschillen groter geworden. Strategische palen worden vaker gebruikt maar korter en met minder energieoverdracht per keer.

 

 

 

Ander gebruik

Wanneer naar het aantal gebruikers wordt gekeken, blijkt dat op strategische palen meer verschillende unieke laadpassen voorkomen dan op e-rijder laadpalen. Strategische laadpalen worden door een meer divers publiek gebruikt, en e-rijder palen zullen sneller een beperkte groep gebruikers hebben, die bekend zijn met de laadpaal en hem regelmatig gebruiken. 

Andere tijden

Wanneer de start- en stoptijden van connecties worden bekeken, blijkt dat ook hierin grote verschillen zijn. Op werkdagen worden connecties op e-rijder laadpalen vooral in de avond gestart en in de ochtend beëindigd, terwijl deze bij strategische palen veel meer verspreid zijn over twee pieken, zowel in de ochtend als in de avond. Deze verschillen zijn ook zichtbaar in de laadprofielen met betrekking tot energieoverdracht gedurende de dag.

 Beste 100

Wanneer er niet gekeken wordt naar de gemiddelde profielen van alle laadpalen maar naar de gemiddelde profielen van de top-100 laadpalen, levert dit vooral voor strategische palen andere cijfers op. Dan vallen de palen af die het minder goed doen en krijgen we dus een beter beeld van de goed gebruikte laadpalen. Goed gebruikte strategische laadpalen kunnen een piekbelasting hebben op werkdagen, zowel in de ochtend als in de avond. Die worden dus eigenlijk zowel gebruikt door bezoekers overdag maar ook als thuishonk. 

Gevolgen

De onderzoeksresultaten hebben  implicaties voor de belasting door ladende elektrische auto’s van het elektriciteitsnet. Het verschil in laadprofielen impliceert dat bij de verschillende soorten laadpalen de energievraag zich doorgaans op andere momenten in de dag zal voordoen. Zo kennen de meeste e-rijder laadpalen een piekbelasting op werkdagen in (het begin van) de avond. En kennen goed gebruikte strategische laadpalen deze pieken zowel in de ochtend en in (het begin van) de avond.

 Smart Charging

Met het oog op Smart Charging toepassingen impliceren de resultaten dat de kortere connectietijden en energieoverdrachten op strategische laadpalen minder flexibele capaciteit bieden dan e-rijder laadpalen. Ook is het mogelijk dat door de grotere diversiteit in gebruikers op strategische laadpalen, de gebruikers vaker incidentele bezoekers zijn, die doorgaans minder tijd en mogelijkheden hebben om het laadpatroon aan te (laten) passen: het laden zal bijvoorbeeld tijdens een bepaalde afspraak moeten gebeuren. E-rijder laadpalen staan vaker in dichtbevolkte gebieden en grote steden, waar door de grote elektriciteitsvraag en een meer complex netwerk de risico’s voor overbelasting het grootst kunnen zijn. De betere perspectieven voor Smart Charging op e-rijder palen zijn daarom specifiek op die locaties.