8 februari 2024

ElaadNL, Netbeheer Nederland, TLN, Evofenedex zetten samenwerking voor drie jaar voort

Convenant elektrische goederenlogistiek verlengd

Een soepele elektrificatie van transport en logistiek is afhankelijk van goede inpassing van de extra stroomvraag in het stroomnet. In tijden van netcongesties is die uitdaging en daarmee het belang van goede samenwerking extra groot. TLN, evofenedex, ElaadNL en Netbeheer Nederland zetten daarom hun in 2021 gestarte samenwerking, onder andere op het gebied van voorlichting en data-uitwisseling, voor drie jaar voort.

8 april 2021 ondertekenden TLN, evofenedex, ElaadNL en Netbeheer Nederland een convenant, waarmee de samenwerkende partijen op korte termijn de toekomstige vermogensbehoefte elektrische goederenlogistiek in kaart wilden brengen, zodat snel duidelijk zou worden waar eventuele knelpunten of tekorten in het elektriciteitsnet ontstaan en hoe daar mee om te gaan. Aanleiding hiervoor waren onder andere de plannen voor zero emissiezones en de Europese eisen uit de Europese Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR).

Mede dankzij het convenant weten de organisaties elkaar goed te vinden en hebben ze samen regionale sessies georganiseerd om ondernemers in transport en logistiek voor te bereiden op de transitie naar elektrisch vervoer. Er zijn ook tools ontwikkeld om bijvoorbeeld de verwachte stroomvraag gemakkelijk in kaart te brengen. En de experts van de organisaties werken samen in diverse werkgroepen onder andere in het kader van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

Verschillende logistieke initiatieven

Bekijk de verschillende initiatieven op het gebied van logistiek waar Elaad op dit moment in participeert.

Naar alle initiatieven rondom logistiek

Urgentie van samenwerking nu nog groter

Enkele jaren later is de situatie alleen nog maar urgenter geworden. Bijvoorbeeld door de snel toegenomen congestie op het stroomnet. Waardoor niet overal op korte termijn is voor extra ruimte op het stroomnet voor de laadinfrastructuur voor het opladen van elektrische vrachtwagens. Tegelijk wordt hard gewerkt aan het beter benutten van de bestaande capaciteit op het net en aan netverzwaringen al kost dat de nodige tijd.

Elisabeth Post

Transport en Logistiek Nederland

Om invulling te kunnen geven aan de duurzaamheidsdoelstellingen op nationaal niveau en in Europees verband, moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Eén daarvan is de tijdige beschikbaarheid van voldoende netcapaciteit op de juiste locaties. Door de gezamenlijke inspanningen van netbeheerders, logistieke sector, verladers en overheden zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet. Met de ondertekening van dit convenant, onderstreept TLN het belang van samenwerking met als doel te komen tot een betrouwbaar landelijk dekkend laadnetwerk voor de logistieke sector.

Machiel van der Kuijl

evofenedex

Om de gewenste transitie naar elektrische bestel- en vrachtauto’s succesvol te maken is voldoende laadcapaciteit onmisbaar voor ondernemers. Door samen te werken hebben de partijen de afgelopen drie jaar veel bereikt maar het is ook duidelijk geworden dat er nog veel te doen is, omdat er nog veel lokale verschillen zijn. evofenedex onderstreept het belang van samen doen en krachten bundelen; verlenging van het convenant geeft dan ook de mogelijkheid om de komende jaren samen verder te werken aan laadnetwerk dat kan voorzien in de behoefte van ondernemers in de logistiek.

Hans-Peter Oskam

Netbeheer Nederland

De elektrificatie van logistiek gaat in hoog tempo. Net als dat transporteurs keihard werken aan de elektrificatie van hun vloot, werken netbeheerders dag en nacht aan het verzwaren van het net. Desondanks zijn de uitdagingen rondom netcongestie een realiteit waar we de komende jaren nog mee te maken hebben. Samen met evofenedex en TLN blijven we kijken naar betere benutting van de bestaande energienetten, zodat de goederenlogistiek zoveel mogelijk geëlektrificeerd door kan gaan.

Onoph Caron

ElaadNL

Door de actualiteit van netcongestie zullen wij nog nauwer met elkaar samen moeten werken. De transportsector is bij netbeheerders in beeld gekomen maar veel kennis zijn we nog aan het verzamelen. Kennis die cruciaal is voor netbeheer. Daarnaast zullen we door de toenemende uitdagingen rondom netcongestie de ondernemers in transport en logistiek nog beter moeten informeren over wat er wel en niet mogelijk is. Om deze redenen willen wij de samenwerking met de sector graag verder intensiveren.

De samenwerking tussen de organisaties van netbeheerders en van transport en logistiek zal zich richten op vijf samenwerkingsgebieden:

  1. Het uitwerken van prognoses met betrekking tot laadvraag en het valideren van deze prognoses. Hoe beter deze prognoses, hoe gerichter oplossingen gezocht kunnen worden voor de beperkte netcapaciteit.
  2. Het delen van data ten behoeve van deze prognoses. Het gaat dan onder andere op bestaand gebruik en de laadbehoeftes van de transportbedrijven.
  3. Het gezamenlijk uitwerken en promoten van flex-contracten (gebruik van de ruimte die er nog wel op het stroomnet is door bijvoorbeeld ’s nachts op te laden).
  4. Een gezamenlijke lobby gericht op het tijdig en soepel faciliteren van de laadvraag voor elektrificatie van logistiek. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe contractvormen als een tijdgebonden contract en een groepscontract.
  5. Kennisuitwisseling en voorlichting aan ondernemers.

Samenwerking cruciaal

De oorspronkelijke samenwerking is ontstaan in 2021. Lees ook het bericht dat we toen deelden.

Nu bekijken