13 maart 2019

Doorrekening: extra CO2-besparing en lagere kosten door slim laden elektrische auto’s

Als elektrische auto’s massaal op de voor het elektriciteitsnet beste moment worden opgeladen door het toepassen van slim laden, besparen we 11 procent extra CO2. Dat blijkt uit het rapport ‘Slim laden een must have’ dat gisteren door Peter Vermaat, CEO van Enexis Groep, is overhandigd aan Stientje van Veldhoven, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Wanneer automobilisten gebruik maken van slim laden, kunnen zij zelf tientallen euro’s besparen en worden kosten voor investeringen in het elektriciteitsnet vermeden. Het onderzoek is in opdracht van Enpuls uitgevoerd door CE Delft en APPM met bijdragen van ElaadNL en Hogeschool van Amsterdam. 

Slim laden een must have

Het uitgangspunt van de studie is de situatie in 2030 voor elektrisch rijden en duurzame energie, zoals geschetst in het Klimaatakkoord op hoofdlijnen van juli 2018. Het voorspelde aantal elektrische auto’s in 2030 zorgt voor een significante CO2-reductie ten opzichte van auto’s op fossiele brandstoffen. Door deze auto’s op het ‘gewenste moment’ op te laden, kan die besparing verder oplopen. In het model dat gebruikt is bij de doorrekening is ervan uitgegaan dat de auto’s niet extra lang aan de laadpaal staan. Alleen met het tijdstip van laden is geschoven.

Als alle elektrische auto’s normaal opgeladen worden, is de verwachting dat de piekvraag op het elektriciteitsnet met bijna 50% groeit (van 6,5 GW naar 9 GW). Op jaarbasis vertegenwoordigt het opladen van deze auto’s dan nog een CO2-uitstoot van 1,6 Megaton, vanwege elektriciteitsproductie met een deels fossiele energiemix.  

Wanneer er rekening wordt gehouden met de netwerkcapaciteit en het laden zo veel mogelijk wordt gespreid, wordt de CO2-uitstoot met 11 procent (0,18 Megaton) verder verlaagd en de piek op het elektriciteitsnet  gereduceerd (met 2 Gigawatt) ten opzichte van ongestuurd laden. Het directe kostenvoordeel voor de elektrische rijder is € 42 per elektrische auto per jaar op de bruto energieprijs. Dat komt doordat ongestuurd laden in de piekuren relatief duur is en met een hogere CO2 uitstoot gepaard gaat. De stroommix is dan minder gunstig. Door de grote stroomvraag zijn de prijzen hoger en wordt er relatief veel gebruik gemaakt van centrales die draaien op fossiele brandstoffen, wat leidt tot een hogere CO2 uitstoot en prijs. Bij meer spreiding naar laden buiten de pieken wordt geladen op momenten met meer zon en wind en lagere stroomprijzen. De CO2-winst kan zelfs nog verder oplopen als gestuurd wordt op zo duurzaam mogelijk laden.

Grootschalig toepassen

In de praktijk worden de positieve effecten van de onderzochte scenario’s voor slim opladen nog niet grootschalig toegepast, vanwege beperkingen in de wetgeving. Hoe eerder slim laden grootschalig toegepast mag worden, hoe groter de winst voor maatschappij, klimaat en de elektrische rijder. Daarnaast bevelen de onderzoekers onder andere aan om de markteffecten te onderzoeken door te sturen op energieprijs, andere laadstrategieën en effecten op additionele investeringen in duurzame energieproductie.

Download onderzoek ‘Slim laden must have bij groei elektrisch vervoer”